Copy
Novosti iz LAG-a Međimurski doli bregi
Pogledajte ovaj e-mail u pregledniku
S ciljem obavještavanja naših članova o svim aktualnostima vezano uz funkcioniranje samog LAG-a, aktivnostima naših članova kao i o aktualnim radionicama i natječajima na koje se možete prijaviti, izrađuje se E-bilten LAG-a Međimurski doli i bregi.
Sve primjedbe i ideje, kao i informacije o Vašim aktivnostima šaljite na lag.mdib@gmail.com.
Internet stranica LAG-a Međimurski doli i bregi

NOVOSTI IZ LAG-A

Kao partner na projektu „AAA LEADER – JOINT PROJEKT“ sudjelovali smo na radionici u organizaciji nositelja projekta LAG-a Podravine. Ovaj projekt financiran je od strane Alpe-Saveza-Jadran, Koprivničko-križevačke županije i LAG-a „PODRAVINA”, a radionici su prisustvovali ostali domaći i inozemni partneri iz Austrije i Slovenije. Više pročitajte ovdje.
Sudjelovali smo na okruglom stolu „Kako postići visoku kvalitetu lokalnih razvojnih strategija/CLLD strategija“ u petak 4. rujna 2015. u Drnišu u prostoru ispostave NP KRKA u organizaciji HMRR-a i suradnji s LAG-om Krka, udrugom OGI i Gradom Drnišom. Više pročitajte ovdje.
Voditeljica LAG-a je 09. rujna sudjelovala na edukaciji “Naučite izraditi poslovni plan za podmjeru 6.1. – Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ koju je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede. Više pročitajte ovdje.

DOGAĐANJA NA PODRUČJU LAG-A

Bakini kolači, 1. festival međimurskih slastica 26. rujna od 10 do 14 sati na Mesapu
Putovnica Sretnih 13, 26. i 27. rujan, kod OPG-a Đuran Slakovec
Smotra Mažoretkinja pod nazivom „Mi smo djeca sreće“, 27. rujan u Toplicama Sveti Martin
Dani Zahvalnosti, 17. listopada na Mesapu
Turistički vlak Sveti Martin, prometovat će na relaciji Terme Life Class > Sveti Martin na Muri > Mlin na Muri.

Program ruralnog razvoja 2014. - 2020.

ODOBREN JE PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.
Odobrenu inačicu na HRVATSKOM JEZIKU preuzmite OVDJE

NOVA STRANICA s informacijama vezanim uz Program ruralnog razvoja 2014. -2020.

PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

 

KORISNO

NAUČITE IZRADITI POSLOVNI PLAN ZA PODMJERU 6.1.
Ministarstvo poljoprivrede će, pred raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1. organizirati edukacije na kojima će se mladi poljoprivrednici obučiti za izradu poslovnih planova, nužnih za prijavu na natječaj. Edukacije će se provoditi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Više informacija pročitajte ovdje.
USVOJENA DEKLARACIJA PRVOG HRVATSKOG RURALNOG PARLAMENTA
Deklaracija prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta usvojena je na 28. sjednici Upravnog odbora Hrvatske mreže za ruralni razvoj koja je održana 7. srpnja 2015. godine. Deklaracija sadrži poruke i prijedloge koje više od dvjesto sudionika Hrvatskog ruralnog parlamenta, predstavnika različitih skupina dionika ruralnog razvoja u Hrvatskoj, upućuje donositeljima odluka na europskoj, nacionalnoj i na regionalnim razinama. Više informacija možete pronaći ovdje.
HRVATSKI SABOR USVOJIO ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
Hrvatski sabor donio je novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čiji je predlagatelj Ministarstvo turizma. Novine u odnosu na važeći zakon vezane su uz pružanje usluga u ugostiteljskoj djelatnosti te se omogućuje ugostiteljima pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, studio apartmanima i kućama za odmor, ne samo u poslovnim već i u stambenim prostorima. Više informacija možete pronaći ovdje.
DONESEN PRAVILNIK O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU
Pravilnikom se definira raspored, sadržaj i primjena računa u računskom planu, način vođenja jednostavnog knjigovodstva i primjena novčanog računovodstvenog načela, minimalni sadržaj poslovnih knjiga jednostavnog knjigovodstva te stope amortizacije.
Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu dostupan je ovdje.
VODIČ ZA UDRUGE
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, partnerske
organizacije civilnoga društva u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske priredili su i objavili Vodič za osnivanje udruga koji na pregledan i jednostavan način daje upute za sve korake koje treba poduzeti pri osnivanju udruge i usklađivanju statuta s novim Zakonom o udrugama.
HBOR – VAŠ PARTNER U KORIŠTENJU EU FONDOVA
Zahtjev za kredit HBOR-u može se predati nakon predaje natječajne dokumentacije nadležnom tijelu za provedbu EU fondova. Prethodne konzultacije s HBOR-om su preporučljive. Krediti se odobravaju izravno i putem poslovnih banaka s rokom otplate do 14 godina, odnosno 15 godina ovisno o programu uz kamatnu stupu već od 3%.
Više o samim programima možete pronaći ovdje.

OTVORENI NATJEČAJI

STVARANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U PODRUČJU PROMICANJA I ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA U HRVATSKOJ 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je novi natječaj u okviru fondova EGP-a i Kraljevine Norveške za prijavu projekata: "Stvaranje poticajnog okruženja za organizacije civilnoga društva u području promicanja i zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj". Natječaj je otvoren za prijave udrugama koje djeluju u području promocije i zaštite ljudskih prava a registrirane su u Republici Hrvatskoj.
Rok za prijavu: 30.09.2015.
Pogledaj natječaj

HRVATSKI TELEKOM - 10. DONACIJSKI NATJEČAJ "ZAJEDNO SMO JAČI"

Humane i plemenite ideje uvijek su dobrodošle i potrebno ih je podržati, a Hrvatski Telekom to čini već desetu godinu zaredom natječajem „Zajedno smo jači“. Kategorije u kojima se prijavljuju projekti podijeljene su na tehnologiju i komunikaciju, edukaciju i digitalizaciju te okoliš i napredak.
Rok za prijavu: 30.09.2015.
Pogledaj natječaj

RBA NATJEČAJ ZA DONACIJE

Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) raspisuje nacionalni Natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini za humanitarne projekte u ukupnom iznosu od 300 tisuća kuna.
Rok za prijavu: 30.09.2015.
Pogledaj natječaj

EUROPSKA ZAKLADA ZA MLADE – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

Europska zaklada za mlade, koju je osnovalo Vijeće Europe, ima za cilj potporu za aktivnosti mladih na EU nivou, potičući suradnju među mladima u sljedećim područjima: promocija mira, razumijevanja i suradnje u duhu poštivanja ljudskih prava, demokracije, tolerancije i solidarnosti.
Natječaj je otvoren za lokalne, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije i mreže usmjerene na rad s mladima iz Vijeća Europe državama članicama.
Rok za prijavu: 01.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA - NAGRADA "OTISAK SRCA" ZA RAZVOJ VOLONTERSTVA

Cilj ovog natječaja je potaknuti djecu i mlade na dobrovoljni – volonterski angažman u lokalnoj zajednici kroz razvoj aktivizma, empatije, solidarnosti i socijalnih vještina kojima će znati prepoznati i riješiti (ili sudjelovati u rješavanju) problema u lokalnoj zajednici u kojoj žive. 
Rok za prijavu: 01.10.2015.
Pogledaj natječaj

GRAD ČAKOVEC, JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKE POTPORE PROJEKTIMA I PROGRAMIMA U 2016.

Grad Čakovec je na svojim web stranicama objavio javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima za 2016. godinu. Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.800.000,00 kuna.
Rok za prijavu: 7.10.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U SKLOPU PROGRAMA KREATIVNA EUROPA: POTPORA ZA EUROPSKE PROJEKTE SURADNJE

Potprogramom Kultura posebno se podržavaju neprofitni projekti. Potporom za europske projekte suradnje potiče se transnacionalna mobilnost, razvoj publike, izgradnja kapaciteta – digitalizacija, izgradnja kapaciteta – novi poslovni modeli, izgradnja kapaciteta – obrazovanje i osposobljavanje.
Rok za prijavu: 07.10.2015.
Pogledaj natječaj

NATJEČAJ ZA GRAĐANSKE AKCIJE "NAŠ DOPRINOS ZAJEDNICI"

Četiri regionalne zaklade – partneri Nacionalne zaklade u provedbi Programa decentralizacije financijskih podrški razvoju civilnoga društva, raspisale su natječaj za građanske akcije "Naš doprinos zajednici", za akcije u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.
Rok za prijavu je 15.10. 2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – međufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – Program Europa Plus – sufinanciranje

Rok za prijavu: 27.10.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA OPERACIJA KOJE ĆE SE FINANCIRATI KAO IZRAVNA DODJELA SREDSTAVA U OKVIRU OPULJP-a 2014.-2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je poziv za dostavu prijedloga u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ i Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Rok za prijavu: 30.10.2015.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA ISKAZ INTERESA U PODRUČJU SURADNJE NA RAZMJENI ZNANJA - "ZNANJE BEZ GRANICA"

Cilj Poziva je podrška sudjelovanju predstavnika i predstavnica udruga u Republici Hrvatskoj na međunarodnim skupovima, čime se potiče stjecanje i razmjena znanja, vještina i iskustava potrebnih za aktivno i poduzetno djelovanje u zajednici i društvu, te suradnja i umrežavanje organizacija civilnoga društva na europskoj i međunarodnoj razini.
Rok za prijavu: 10.11.2015.
Pogledaj natječaj

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA  CIVILNOG DRUŠTVA UGOVORENIH U OKVIRU PROGRAMA EU ZA 2015.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske.
Rok za prijavu: 1.12.2015.
Pogledaj natječaj

PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA

Upute vezane uz Poziv primjenjuju se sukladno Prioritetnoj osi 4. pružajući bespovratna sredstva u svrhu provedbe mjera koje pridonose ispunjenju obveze koja proizlazi iz Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), a što se ogleda u smanjenju potrošnje primarne energije u zgradama javnog sektora.
Rok za prijavu: 31.12.2015.
Pogledaj natječaj

ULAGANJE U PROIZVODNU TEHNOLOGIJU MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

IZGRADNJA PROIZVODNIH KAPACITETA MSP I ULAGANJE U OPREMU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Pogledaj natječaj

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2015.

U službenom glasilu Europske unije, objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. Ukupni proračun namijenjen ovom pozivu iznosi 1.736.400,00 milijuna EUR. Od toga za Republiku Hrvatskupredviđeno je više od 12,9 milijuna EUR i to za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.
Pogledaj rokove i natječaj

VOZIMO EKONOMIČNO - OSTVARITE DO 40% BESPOVRATNIH DRŽAVNIH POTICAJA ZA KUPNJU ELEKTRIČNOG ILI HIBRIDNOG VOZILA

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz projekt „Vozimo ekonomično“ omogućuju ostvariti 40% bespovratnih sredstava za kupnju električnih i hibridnih automobila te električnih skutera, motocikala i četverocikala, za građane i tvrtke i obrtnike. Visina poticaja ovisi o vrsti vozila. 
Rok za prijavu: do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava
Pogledaj natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA MJERU PROMIDŽBA NA TRŽIŠTIMA TREĆIH ZEMALJA IZ NACIONALNOG PROGRAMA POMOĆI SEKTORU VINA 2014. – 2018.

Mjerom Promidžbe financiraju se projekti na temelju Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2014. do 2018. godine, a sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.- 2018. 
Pogledaj natječaj

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.
Rok za prijavu: 15.01.2016.
Pogledaj natječaj

KONTAKTI


LAG Međimurski doli i bregi
Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće
Kontakti:  
  • 098/9323599 Vedrana Horvat, voditeljica LAG-a
  • 091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a
E-mail: lag.mdib@gmail.com
Facebook page: LAG Međimurski doli i bregi
Web: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr/
 
E- bilten LAG-a Međimurski doli i bregi broj 14/15 dovršen je 23.09.2015.
Copyright © *2014* *LAG Međimurski doli i bregi*, Sva prava pridržana.

Odjavi se sa liste    ažuriraj svoje podatke